ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 11 МАРТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ОБН., ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 43, 61 И 81 ОТ 2000 Г., БР. 36 ОТ 2001 Г., БР. 19 ОТ 2002 Г.; ПОПР., БР. 21 ОТ 2002 Г.; ДОП., БР. 74 ОТ 2002 Г.; РЕШЕНИЕ № 7581 НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОТ 2002 Г. - БР. 76 ОТ 2002 Г.; РЕШЕНИЕ № 11 701 НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОТ 2002 Г. - БР. 119 ОТ 2002 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 19 ОТ 2003 Г. И БР. 25 И 68 ОТ 2004 Г.)

В сила от 01.01.2005 г.

 Обн. ДВ. бр.24 от 22 Март 2005г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 3 след абревиатурата "(ТЕЛК)" се добавя "за което е изтекъл 14-дневният срок за обжалване по чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето" и накрая се поставя запетая и се добавя "заедно с наличната медицинска документация, която се намира у лицето и въз основа на която е освидетелствано".

§ 2. В чл. 4, т. 3 думите "Районната експертна лекарска комисия (РЕЛКК)" се заличават.

§ 3. В чл. 6 ал. 3 се отменя.

§ 4. В чл. 7, ал. 4, т. 6 абревиатурата "РЕЛКК" се заличава.

§ 5. В чл. 8, т. 3 думите "месечните добавки по чл. 40, ал. 1 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите" се заменят с "месечните добавки по чл. 42 и 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания".

§ 6. В чл. 9, ал. 1 абревиатурата "РЕЛКК" се заменя с "решението на медицинската комисия по чл. 10в".

§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

"(5) При отпускане на пенсии за инвалидност сроковете по ал. 1 и 4 текат от датата на постановяване решенията на медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ. Ако експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК е обжалвано по реда на чл. 98, ал. 6 КСО, длъжностното лице по пенсионно осигуряване се произнася в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на НЕЛК, съответно на решението на съда."

2. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8, като в ал. 8 думите "ал. 1 - 6" се заменят с "ал. 1 - 7".

3. Създава се ал. 9:

"(9) Когато разпореждането за възстановяване на неправилно изплатени суми за пенсии не може да бъде връчено по реда на ал. 8, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение на определено за целта място в териториалното поделение на НОИ, на страницата на НОИ в Интернет или в общината или кметството. В този случай разпореждането се смята за връчено след изтичане на 7-дневен срок от поставяне на съобщението."

§ 8. Създават се чл. 10а, 10б и 10в:

"Чл. 10а. (1) Разпорежданията по чл. 10, ал. 1 за отпускане на лични пенсии за инвалидност и на добавки за чужда помощ се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното поделение на НОИ.

(2) Разпорежданията по чл. 10, ал. 6 за лични пенсии за инвалидност и за добавки за чужда помощ, когато загубената работоспособност е установена само по медицинска документация, изготвена в друга държава, с която Република България има сключена спогодба за социално осигуряване, се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното поделение на НОИ - София. Когато загубената работоспособност е установена след явяване на лицата пред ТЕЛК (НЕЛК), разпорежданията се издават въз основа на решение на медицинска комисия към съответното териториално поделение на НОИ.

(3) Експертните решения, в които водещото заболяване е постановено от специализирана ТЕЛК, се разглеждат от медицински комисии, в които поне един от членовете е лекар с призната специалност по съответния профил.

(4) Решенията на медицинската комисия се издават в 30-дневен срок от подаване на заявлението за отпускане на пенсия след разглеждане на медицинската документация, удостоверяваща настоящото здравно състояние на лицето, решенията на ТЕЛК и НЕЛК за определяне степента на намалена работоспособност, датата на инвалидизиране и срока на инвалидността.

Чл. 10б. (1) След приемане на заявление за отпускане на лична пенсия за инвалидност и за добавка за чужда помощ упълномощено длъжностно лице по пенсионното осигуряване представя на медицинската комисия по чл. 98, ал. 4 КСО най-късно до края на следващия работен ден копие от експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК), представената от лицето медицинска документация и данни за входящия номер и датата на заявлението, подадено в териториалното поделение на НОИ.

(2) Председателят на медицинската комисия изисква медицинското експертно досие на лицето от регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) в срок 3 работни дни от получаване на заявлението.

(3) Когато към заявлението не е представена медицинската документация, която се намира у лицето, председателят на медицинската комисия в срок 3 работни дни от получаване на заявлението уведомява писмено лицето да я представи. Председателят на медицинската комисия може да изисква и допълнителни документи, удостоверяващи здравословното състояние на лицето.

(4) Регионалната картотека на медицинските експертизи и лицето изпращат на председателя на медицинската комисия документите по ал. 2 и 3 в 5-дневен срок от получаване на искането.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 30-дневният срок по чл. 98, ал. 5 КСО започва да тече от представянето на документите.

Чл. 10в. (1) Медицинската комисия на заседание разглежда медицинската документация и се произнася с решение в деня на заседанието. Решенията на комисията се вземат с единодушие. С решението си комисията може да потвърди решението на ТЕЛК/НЕЛК или председателят на комисията може да го обжалва по реда на чл. 98, ал. 6 КСО.

(2) Решенията на медицинската комисия, с които се потвърждават решенията на ТЕЛК/НЕЛК, се предоставят на упълномощеното длъжностно лице по пенсионното осигуряване в срок 3 работни дни за отпускане на пенсия за инвалидност или добавка за чужда помощ. Медицинската документация, предоставена от лицето, и медицинското експертно досие за РКМЕ се връщат на лицето и на РКМЕ в 7-дневен срок от постановяване на решението.

(3) Експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК се обжалват, ако няма единодушие между членовете на медицинската комисия за потвърждаване на експертното решение или когато комисията реши, че те са издадени неправилно или незаконосъобразно.

(4) Копие от жалбата до НЕЛК или до Софийския градски съд се изпраща на органа на медицинската експертиза, издал експертното решение, и на лицето, подало заявление за отпускане на пенсия за инвалидност или добавка за чужда помощ.

(5) Ако решението на ТЕЛК/НЕЛК е обжалвано от председателя на медицинската комисия, не се издава разпореждане по чл. 98, ал. 1 КСО до влизането в сила на решението на НЕЛК, съответно на съда, по обжалваното решение на органите на медицинската експертиза."

§ 9. В чл. 19, ал. 5, изречение първо думите "и 4" се заличават.

§ 10. Създава се чл. 22а:

"Чл. 22а. Когато датата на инвалидизиране е по-късна от датата на заявлението за освидетелстване от ТЕЛК (НЕЛК) и заявлението за пенсиониране е подадено в териториалното поделение на НОИ в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК), пенсията за инвалидност се отпуска от датата на инвалидизирането."

§ 11. В чл. 30 ал. 6 се изменя така:

"(6) При преосвидетелстване на лица, на които пенсиите и добавките за чужда помощ са отпуснати пожизнено, те се изменят или прекратяват от датата на преосвидетелстването."

§ 12. В чл. 32, ал. 1 абревиатурата "РЕЛКК" се заличава.

§ 13. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата "години" се поставя запетая и се добавя "а за периода след 31 декември 2004 г. - в часове, дни, месеци и години" и се поставя запетая.

2. В ал. 3:

а) в т. 2 накрая се добавя "с изключение на случаите по ал. 15;"

б) създава се т. 7:

"7. времето, за което на лицата е изплатено гарантирано вземане от фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"."

3. В ал. 4 след думите "ал. 2 и 3" се добавя "за периода до 1 януари 2005 г. или при отпускане на пенсии след тази дата".

4. Създават се ал. 15 и 16:

"(15) От 1 януари 2005 г. за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.

(16) Когато е зачетено за осигурителен стаж времето, през което лицето е полагало извънреден труд, осигурителят издава при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение удостоверение - образец УП - 3. В удостоверението се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд."

§ 14. В чл. 43, ал. 3 абревиатурата "РЕЛКК" се заменя с "ТЕЛК".

§ 15. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 2 думата "малко" се заличава.

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Когато в периода, от който се определя индивидуалният коефициент, се включва време на законоустановен отпуск, на временна неработоспособност или за бременност и раждане, или законна стачка, се взема предвид:

1. за времето на платен отпуск, заплащан от работодателя или от органа по назначаването - полученото възнаграждение за този отпуск, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски;

2. за времето на временна неработоспособност или бременност и раждане, през което е получавано парично обезщетение от общественото осигуряване за периодите:

а) преди 1 януари 2000 г. - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение, съгласно действащите разпоредби;

б) от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2004 г. - обезщетението, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски;

в) от 1 януари 2005 г. - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение;

3. за времето на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, или на законна стачка - минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период;

4. за времето на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 4 и 5 от Кодекса на труда - възнаграждението, върху което са внесени или са дължими осигурителни вноски, а ако осигурителни вноски не се дължат - минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период."

§ 16. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Добавката по чл. 84 КСО се изчислява от пенсията или от сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг (съпруга)."

2. Създава се нова ал. 3:

"(3) Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката по чл. 84 КСО се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83 КСО."

3. Досегашните ал. 3 - 7 стават съответно ал. 4 - 8, като ал. 8 се изменя така:

"(8) Добавките по чл. 84 КСО, отпуснати до 31 декември 2009 г. включително, се изчисляват от ограничения по § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО размер на пенсиите на починалия съпруг (съпруга)."

§ 17. В чл. 85 ал. 6 се отменя.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 18. Решенията на РЕЛКК и ЦЕЛКК, постановени до 31 декември 2004 г., запазват действието си, при условие че срокът, определен в тях, не е изтекъл.

§ 19. В чл. 18 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.; Решение № 9353 на Висшия административен съд от 2002 г. - бр. 103 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Положените часове извънреден труд се отразяват във ведомостите за заплатите за съответния месец."

§ 20. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Новини